HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Bằng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, Công ty Cổ phần Cơ điện KDG Việt Nam cam kết thực hiện dịch vụ xây lắp một cách tốt nhất. Công ty cũng đề xuất chương trình quản lý chất lượng thi công lắp đặt, sơ đồ bố trí nhân sự cũng như chức năng nhiệm vụ trên công trường, như sau:

Chức năng nhiệm vụ phân công:

Sơ đồ tổ chức

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-8.png

Chức năng nhiệm vụ

Ban giám đốc

 • Quản lý điều hành chung.
 • Đảm bảo cung cấp cho mọi nguồn lực cần thiết cho chương trình Quản Lý Chất Lượng.

Chỉ huy trưởng công trình

 • Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm chính mọi công việc tại hiện trường.
 • Phân công, kiểm tra đôn đốc và giám sát công việc các đội thi công.
 • Tổ chức, thực hiện việc họp xem xét lãnh đạo về vấn đề chất lượng công trình.
 • Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án cho Thầu chính, Chủ đầu tư và Phó Giám đốc phụ trách.
 • Lập chương trình QLCL chi tiết.
 • Triển khai chương trình.
 • Kiểm tra đánh giá việc thực hiện.
 • Thống kê, tổng kết và đưa ra những giải pháp phù hợp tiếp theo.

Giám sát kỹ thuật

 • Thay mặt chỉ huy công trường giám sát kỹ thuật với các đội thi công; Giám sát công tác thực hiện, công tác ATLĐ, công tác VSMT…
 • Đưa ra các giải pháp về mặt kỹ thuật.
 • Kết hợp với Ban Chất Lượng thực hiện các chương trình quản lý chất lượng đề ra.

Các đội thi công

 • Thực hiện thi công theo nhiệm vụ được giao.
 • Thi công theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.
 • Báo cáo cho giám sát và chỉ huy công trình.

Mối quan hệ giữa cán bộ kiểm tra, giám sát

Mối quan hệ của các cán bộ kiểm tra, giám sát công trường

Đội thi công, nhóm thi công chịu trách nhiệm tự kiểm tra chất lượng các công việc do bộ phận mình lắp đặt, kể cả kiểm tra nguyên vật liệu, thiết bị, vật tư trước khi nhận từ kho tại công trường để lắp đặt, dưới sự giám sát của kỹ sư công trường.

Kỹ sư công trường có trách nhiệm giám sát thi công, kiểm tra chất lượng thi công, có quyền ra quyết định xử lý các trường hợp không phù hợp với yêu cầu hoặc đình chỉ công việc nếu xét thấy tiếp tục sẽ dẫn đến tình trạng chất lượng không đạt làm ảnh hưởng tiếp tục cho công việc về sau. Sự việc ngoài khả năng, quyền hạn thì báo cáo lên Kỹ sư trưởng nhóm để được giải quyết.

Kỹ sư công trường có trách nhiệm trình báo kết quả kiểm tra thử nghiệm giám sát các đội thi công thuộc hạng mục mình phụ trách, có trách nhiệm cử kỹ sư, công nhân tham gia cùng với nhóm Kỹ thuật – Hiệu chỉnh & đo đạc, vận hành để kiểm tra, vận hành thử, đo đạc thông số hệ thống kỹ thuật ở cuối giai đoạn lắp đặt, xử lý, giải quyết mọi tồn đọng để đảm bảo hệ thống vận hành đúng yêu.

Yêu cầu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu đã cam kết, chịu sự chỉ đạo của Chủ nhiệm công trình, chịu sự giám sát, kiểm soát về mặt chất lượng của nhân viên và Tổ trưởng giám sát chất lượng công trình.

Tổ giám sát chất lượng:

 • Gồm 1 Tổ trưởng và 6 nhân viên giám sát chất lượng được bố trí ứng với các hạng mục kỹ thuật lớn của công trình: Hệ thống điều hoà thông gió, hệ thống điện, hệ thống nước; hệ thống điện nhẹ và các hệ kỹ thuật khác.
 • Tổ giám sát chất lượng công trình có trách nhiệm giúp Chủ nhiệm công trình quản lý chất lượng công trình theo các quy định của hệ thống quản lý chất lượng của KDG dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

Tổ giám sát chất lượng là một bộ phận thường trực trên công trường, có chức năng:

 • Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát các bộ phận thi công trên công trường trong việc thực hiện các quy trình, quy định kiểm soát chất lượng.
 • Ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong quản lý chất lượng, đảm bảo các công đoạn thi công lắp đặt phải được kiểm tra chất lượng và kết quả kiểm tra là đạt yêu cầu quy định.

Tổ giám sát chất lượng có nhiệm vụ:

 • Tổ chức, theo dõi và ghi chép các công việc phải kiểm tra và thử nghiệm (test), kể cả của thầu phụ, để đảm bảo việc kiểm tra và thử nghiệm đã được thực hiện đúng như công trình yêu cầu. Đảm bảo nhận được các bản báo cáo về các kiểm tra và thử nghiệm trên. Tập hợp và lưu giữ đầy đủ các bản báo cáo trên để làm cơ sở lập báo cáo gởi cho Chỉ huy trưởng công trình và Trưởng tổ giám sát chất lượng.
 • Báo cáo đề nghị Chủ nhiệm công trình các vấn đề cần có hành động khắc phục trong quá trình thi công công trình.
 • Theo dõi việc thực hiện các hành động khắc phục đã được phê duyệt.
 • Cùng với chỉ huy trưởng công trình xem xét lại tất cả các vấn đề về quản lý chất lượng, thầu phụ, nhà cung cấp và những vấn đề phải đệ trình trước khi bắt đầu thực hiện.

Tương tự, ở cấp cao hơn, Tổ trưởng giám sát chất lượng có quyền đình chỉ công việc và báo cáo cho Chủ nhiệm công trình các trường hợp bỏ qua công đoạn quy định, vi phạm quy tắc kiểm soát chất lượng.